Logo linking to Home Page

Model Contract Clienți Non-Casnici 

 

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A GAZELOR NATURALE

Nr. _______/_________________

I. Părțile contractante

SALGAZ S.A., cu sediul în localitatea Salonta, str. Ion Creangă, nr. 18, judeţul Bihor, cod poştal 415500, telefon 0259373786 și 0259373928 (Dispecerat), fax 0259373786, e-mail salgazsalonta@yahoo.com, cod unic de înregistrare RO 14520895, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului Bihor J05/284/2002, având codul IBAN nr. RO39BRDE050SV33570440500, deschis la B.R.D. – G.S.G. S.A. – Ag. Salonta, titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale emise de autoritatea de reglementare cu nr. 1818/04.09.2013, reprezentată legal prin dl. Ghiță Adrian Eugen, Director General, în calitate de Vânzător (denumită în Contract "Vânzătorul”),

 

şi

 

______________________________, cu sediul în localitatea ___________, str. _________________, nr. ____, bl. ____, sc. ___, judeţul __________, telefon ______________, fax ______________ e-mail: _____________________ , având cod unic de înregistrare __________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. _______________________, având cont nr. ____________________________________ deschis la ____________________, reprezentată prin dl./dna. _______________, în calitate de Cumpărător, denumit în prezentul Contract "Cumpărătorul" (fiecare denumită în continuare "Parte", iar împreună, "Părţile").

 

II. Obiectul contractului

Art.1 - Obiectul contractului îl constituie vânzarea-cumpărarea de gaze naturale din intern (din producție curentă și/ sau din depozitele de înmagazinare) și din import (din achizițiile curente ale Vânzătorului și/sau din înmagazinare), destinate consumului propriu.

Art.2 – Parametrii tehnici de livrare la punctele de predare/preluare (presiune, debit) sunt asiguraţi de operatorul sistemului de transport şi distribuţie în funcţie de modul de racordare al Cumpărătorului.

 

III. Cantitatea de gaze contractată

Art.3 - Cantitatea de gaze contractată este prevazută în Anexa 2 la Contract și va fi livrată la punctele de predare/preluare, potrivit graficului de livrare convenit între părţi, conform aceleiaşi anexe.

Art.4 – (1) Pe parcursul derulării Contractului de vânzare-cumpărare a gaze naturale, părțile au dreptul să solicite motivat modificarea cantității de gaze naturale contractate, cu minim 30 zile anterior momentului modificării.

(2) Livrarea/primirea cantităților efective poate fi făcută cu o abatere de +/- 10% față de cantitatea convenită, fără nici o altă notificare.

Art.5 - Punctele de predare/preluare comercială sunt la ieşirea din aparatele şi sistemele de măsură ale Vânzătorului, respectiv la ieșirea din SRM/PRM-urile prevăzute în Anexa 2 la Contract.

Art.6 – (1) Măsurarea cantităţilor de gaze naturale contractate se face continuu de către Vânzător, în punctele de predare/preluare comercială, cu aparate de măsură omologate în conformitate cu reglementările metrologice în vigoare aflate în proprietatea acestuia, faţă de care măsurările efectuate de Cumpărător cu aparate proprii sau aflate în proprietatea altora, nu sunt opozabile.

(2) Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se realizează potrivit reglementărilor legale în vigoare la data predării/preluării gazelor.

(3) Indexul echipamentului de măsurare, care stă la baza determinării cantității lunare consumate, se determină prin citire lunară de către personalul împuternicit al Vânzătorului.

IV. Preţul contractual

Art.7 - Preţul contractual (Pc), pentru fiecare loc de consum, este constituit din preţul amestecului de gaze naturale (Pg), tariful de distribuţie gaze naturale (TD), tariful volumetric de transport gaze naturale (TT) și prețul mediu al rezervării de capacitate în Sistemul Naţional de Transport (Pcap), conform Anexei 1 la Contract.

Art.8 – (1) Tarifele reglementate de transport (TT) şi distribuţie (TD) precum și prețul mediu al rezervării de capacitate în Sistemul Naţional de Transport (Pcap) nu pot fi negociate de către părţi şi se modifică pe perioada de valabilitate a prezentului Contract odată cu modificarea componentelor specifice prin ordine/decizii ANRE publicate în Monitorul Oficial, pe site-ul ANRE www.anre.ro, precum și pe site-ul Vânzătorului (www.salgaz.ro) şi intră în vigoare de la data publicării sau de la data prevăzută în ordinul/decizia ANRE, Vânzătorul notificând Cumpărătorului modificările survenite în termen de 15 (cincisprezece ) zile lucrătoare de la data producerii modificărilor. În acest caz, Contractul se consideră modificat de drept nefiind necesară încheierea unui act adiţional, pentru modificarea tarifelor.

(2) Niciuna dintre părţi nu va avea posibilitatea de a denunţa sau înceta prezentul Contract sau de a solicita amendarea Contractului în cazul modificării tarifelor reglementate de transport (TT) şi distribuţie (TD) și prețul mediu al rezervării de capacitate în Sistemul Naţional de Transport (Pcap).

(3) Preţul contractual (Pc) este exprimat în Lei/MWh şi nu include TVA şi acciza conform Codului fiscal în vigoare.

(4) Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica Preţul amestecului de gaze naturale (Pg) pentru corelarea acestuia cu condiţiile de pe piaţă. În această situaţie, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului o notificare privind Preţul amestecului de gaze naturale (Pg). Această notificare se va transmite Cumpărătorului cu 30 (treizeci) de zile înainte de aplicarea noului Preţ al amestecului de gaze naturale (Pg).

(5) Noul Preţ al amestecului de gaze naturale (Pg) se consideră acceptat tacit nemaifiind necesară încheierea unui act adiţional şi va reprezenta Preţul amestecului de gaze naturale (Pg) dacă, în termen de 10 (zece) zile de la primirea notificării, Cumpărătorul nu l-a refuzat în scris.

(6) În cazul în care Cumpărătorul a comunicat Vânzătorului, în termenul menţionat, refuzul său de a accepta noul preţ de furnizare, acesta din urmă are dreptul de a denunţa prezentul Contract conform prevederilor art 22, alin. (3) din Contract.

(7) Informaţii actualizate privind preţurile/tarifele aplicabile se pot obţine prin intermediul a cel puţin uneia dintre următoarele modalităţi de informare puse la dispoziţia Cumpărătorului, dar fără a se limita la acestea: accesarea paginii de internet a Vânzătorului (www.salgaz.ro), pe site-ul ANRE (www.anre.ro), apelarea Biroului Relații Clienți al Vânzătorului, consultarea informaţiilor menţionate pe factura emisă de Vânzător.

 

V. Condiţii de facturare a cantităţii de gaze naturale

Art.9 - Pe baza citirii aparatelor de măsurare, Vânzătorul va întocmi factura lunară care va cuprinde contravaloarea gazelor naturale efectiv consumate și serviciile reglementate asigurate prin prezentul contract.

Art.10 - Facturile în original vor fi transmise Cumpărătorului, la cerere, astfel ( se bifează ):

  1. la adresa de corespondență, prin poștă, la solicitarea Cumpărătorului, contracost

 

  1. la adresa punctului de consum prin personalul propriu

 

  1. pe o adresă de e-mail comunicată, în scris, de Cumpărător

 

Art.11 – (1) Cumpărătorul poate contesta, în scris şi motivat factura, integral sau parţial, în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la data primirii facturii. În caz contrar, se consideră factura acceptată tacit în întregime. Vânzătorul are obligaţia de a răspunde contestaţiei transmise de Cumpărător în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice. În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între părţi, refuzul facturii se dovedeşte a fi justificat, nu se vor calcula dobânzi penalizatoare pentru diferenţa rezultată din recalculare. În cazul în care refuzul facturii se dovedeşte a fi nejustificat, se vor calcula dobânzi penalizatoare, în condiţiile în care s-a depăşit termenul de scadenţă, conform art 13, alin. (1) din Contract.

(2) În cazul facturării inexacte sau realizate cu întârziere de către Vânzător, termenul scadenței contractuale a acestei facturi se prelungește cu numărul zilelor calendaristice de întârziere a acesteia.

Art.12 - Factura lunară se va transmite/comunica până cel târziu în ziua de 15 a lunii următoare celei pentru care s-a emis factura.

 

 

VI. Termene de plată

Art.13 – (1) Toate facturile emise de Vânzător vor fi plătite de către Cumpărător în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

(2) Dacă factura este scadentă într-o zi nelucrătoare, plata va fi făcută fără calcul de dobânzi penalizatoare în prima zi lucrătoare după ziua scadenţei.

(3) Plata contravalorii facturilor se va face prin intermediul următoarelor modalităţi de plată puse la dispoziţia Cumpărătorului, dar fără a se limita la acestea: transfer bancar și Internet Banking în conturile bancare ale Vânzătorului menţionate pe factură, precum și în numerar la casieria societății, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.14 – (1) Obligaţiile de plată sunt considerate ca fiind executate la data intrării sumelor de bani în contul bancar al Vânzătorului.

(2) În caz de neplată la scadenţă a c/v gazelor livrate, Vânzătorul este în drept să sisteze furnizarea gazelor după cel puţin 5 zile de la data transmiterii notificării.

 

VII. Dobânzi penalizatoare şi daune-interese

Art.15 - În cazul în care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată în termenul menţionat la art 13, alin. (1) ori aceste obligaţii sunt îndeplinite în mod necorespunzător, acesta se obligă să plătească Vânzătorului dobânzi penalizatoare în cotă de 0,1% pe zi calendaristică din suma neachitată la scadenţă, începând cu ziua următoare datei scadenţei, până la achitarea integrală a facturii.

Art.16 - Cumpărătorul este de drept în întârziere în executarea obligaţiilor sale, inclusiv a obligaţiilor sale de plată, prevăzute în prezentul Contract prin simpla trecere a termenelor de executare stabilite în Contract; fără a mai fi necesară vreo notificare, în conformitate cu prevederile articolului 1523 alin. (1) din Codul Civil.

Art.17 – (1) În situaţia în care Cumpărătorul contestă justificat, pe baza unor documente doveditoare, cuantumul/modul de calcul al penalităţilor facturate de Vânzător în termenul de 24 de ore de la data transmiterii facturii de penalități de către Vânzător, modalitatea de calcul va fi supusă verificării unui expert contabil autorizat CECCAR, desemnat de către Vânzător. Raportul întocmit de acesta va fi comunicat şi Cumpărătorului, fiindu-i opozabil. În situația în care Raportul intocmit de către expertul contabil confirmă faptul că penalitățile au fost calculate corect de către Vânzător, costul expertizei contabile va fi suportat de către Cumpărător, fiind refacturat de către Vânzător. În situația în care Raportul intocmit de expertul contabil constată că penalitățile nu au fost calculate în mod corect de către Vânzător, costul Raportului de expertiză contabilă va fi suportat de către Vânzător. Regulile privitoare la transmiterea şi plata facturilor prevăzute în acest articol se aplică şi facturii aferente expertizei contabile, dispoziţiile prezentului capitol (cap. VII) fiind incidente. În situația întocmirii Raportului de expertiză contabilă prevăzut anterior, scadența facturii de penalități se prelungeşte cu numărul de zile necesare întocmirii raportului de expertiză contabilă.

(2) Contestarea facturilor de penalități nu îl exonereaza pe Cumpărător de achitarea contravalorii gazelor naturale contractate și a celorlalte facturi emise de către Vânzător la termenul prevăzut contractual, în caz contrar fiind aplicabile prevederile prezentului articol.

Art.18 - În cazul în care Vânzătorul nu îşi onorează, din culpa sa, obligaţia de livrare în conformitate cu prevederile Contractului şi ale graficului stabilit în Anexa 2 la prezentul Contract, Cumpărătorul este îndreptăţit să solicite şi să primească daune-interese în funcţie de prejudiciul efectiv cauzat de culpa Vânzătorului, stabilite pe cale amiabilă sau, în caz de neînţelegere, de către instanţele judecătoreşti competente. Cuantumul daunelor-interese nu poate depăşi valoarea gazelor consumate/contractate în luna relevantă, indiferent de cauza acestora.

 

VIII. Garanţii

Art.19 - (1) În cazul în care Cumpărătorul depăşeşte de mai mult de 2 (două) ori termenul scadent de plată a facturilor, acesta este obligat să prezinte Vânzătorului un instrument financiar de garantare a plăţilor. Forma de garanţie poate fi scrisoare de garanție bancară, bilet la ordin avalizat, sau depunerea contravalorii in contul ce va fi specificat de Vânzător.

(2) Garanţia este destinată îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale Cumpărătorului, la adăpostul unor evenimente viitoare neprevăzute, care ar putea să îl aducă pe acesta în stare de incapacitate de plată și poate fi executată de către Vânzător în cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute contractual.

(3) Valoarea garanţiei prevăzute la art. 19, alin. (1) trebuie să acopere contravaloarea consumului mediu a două luni medii din perioada de iarna (octombrie-martie).

(4) În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsură sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare, Cumpărătorul este obligat să constituie în favoarea Vânzătorului o garanţie financiară.

(5) Valoarea garanţiei prevăzute la art. 19, alin.(4) trebuie să acopere contravaloarea consumului mediu anual de gaze naturale aferent unei perioade de maxim un an.

Art. 20 - Garanţiile prevăzute la cap. VIII se constituie în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la data solicitării înaintate de către Vânzător.

Art.21 - În situația netransmiterii în termenul prevăzut contractual a instrumentelor de garantare menționate de prezentul articol, Vânzătorul își rezervă dreptul de a sista temporar furnizarea gazelor naturale către Cumpărător, până la transmiterea garanțiilor solicitate.

 

IX. Durata contractului

Art.22 - (1) Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale se încheie pe durată nedeterminată, începand cu data de _____________ / pe perioadă determinată pentru intervalul: ___/___/_____ - ___/___/_____ și intră în vigoare la data semnării acestuia.

(2) Prelungirea sau modificarea contractului se poate realiza prin act adiţional la acest Contract, cu acordul ambelor părţi sau, în cazul în care niciuna dintre Părţi nu notifică celeilalte intenţia de încetare a contractului cu cel puțin 30 ( treizeci ) de zile înainte de ajungerea la termen a acestuia, contractul se prelungeşte automat cu o durată egală cu cea iniţială.

(3) Oricare dintre părţi are dreptul de a denunţa prezentul Contract în condiţiile transmiterii unei notificări prealabile, scrise, cu cei puţin 21 (douăzecişiuna) de zile calendaristice anterior momentului la care se doreşte încetarea acestuia.

 

X. Modificarea circumstanţelor, reglementărilor

Art.23 – (1) În contextul prezentului contract, prin modificare de circumstanţe se va înţelege apariţia unui nou act normativ, care modifică elementele sau condiţiile care au stat la baza încheierii contractului. Modificarea de circumstanţe poate include, fără a se limita, introducerea unor noi impozite sau penalităţi, o schimbare a modalităţilor de impunere sau o modificare a impozitelor sau taxelor existente, ş.a.m.d.

(2)Dacă ulterior încheierii contractului, apar modificări semnificative pe piața gazelor naturale astfel încât formula de calcul a prețului stabilită în Anexa 1. nu mai poate fi aplicată, Vânzătorul va transmite o notificare în scris Cumpărătorului, iar părțile vor negocia cu bună credință adaptarea contractului la noile condiții.

(3) În cazul apariţiei unor modificări de circumstanţe ca și cele de mai sus, părţile se obligă să renegocieze prestaţiile afectate de modificarea de circumstanţe, în termen de 15 ( cincisprezece ) zile de la notificarea intenţiei de renegociere, de către partea interesată. Notificarea intenţiei de renegociere se poate face de către partea interesată în termen de 15 ( cincisprezece ) zile de la apariţia modificării de circumstanţe.

(4) Orice modificare a prezentului Contract în conformitate cu prezentul articol va face obiectul unui act adiţional scris şi semnat de către părţi.

(5) Dacă nu se ajunge la un acord în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea notificării menţionate la art. 23, alin. (2), fiecare parte are dreptul să denunţe prezentul Contract cu un preaviz de 21 (douăzecişiuna) de zile calendaristice.

(6) Costul dezechilibrelor, prevăzute în Codul Reţelei aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr.16/2016 cu modificările şi completările ulterioare vor fi notificate Cumpărătorului, urmând ca părţile să negocieze cu bună credinţă adoptarea de articole relevante în Contract.

 

XI. Legislaţia aplicabilă

Art.24 - Acest contract şi toate obligaţiilor părţilor care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.

Art.25 – (1) Părţile convin că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanțelor de judecată de la sediul Vânzătorului.

 

XII. Notificări

Art.26 - Fiecare parte, acţionând prudent şi rezonabil, notifică în scris cealaltă parte, cât mai curând posibil, cu privire la orice circumstanţe sau evenimente previzibile de care ia cunoştinţă şi care ar putea să ducă la întreruperea sau reducerea livrării de gaze naturale efectuată de către Vânzător sau la întreruperea sau reducerea cantităţii de gaze naturale ce urmează să fie preluată de către Cumpărător.

Adresele desemnate pentru notificările prevăzute în prezentul Contract sunt următoarele pentru fiecare dintre părţi sunt:

 

  • Vânzător: S.C. SALGAZ S.A

Adresa : Salonta, str. Ion Creangă, nr. 18, jud. Bihor

Telefon: 0259373786 și 0259373928 (Dispecerat);

Fax: 0259373786;

Email: salgazsalonta@yahoo.com

 

  • Cumpărător: _________________________________

Adresa: ______________, Str._____________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ___

Telefon: __________________

Fax: ___________________

Email: _________________________

 

Art.27 - Fiecare parte este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la orice schimbare referitoare la datele sale de identificare (în special în privinţa adresei şi a numerelor de contact) cu cel puţin 7 (şapte) zile înainte de data intervenirii respectivei modificări.

Art.28 - Condițiile Generale pentru vânzarea-cumpărarea gazelor naturale, precum și Anexele fac parte integrantă din Contract, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii lui. Condițiile Generale pentru vânzarea-cumpărarea gazelor naturale vor fi consultate pe pagina web: www.salgaz.ro , sau pot fi furnizate la cerere în formă tipărită.

Art.29 - Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil, Codului fiscal şi cu celelalte reglementări specifice în vigoare.

Art.30 – (1) În cazul în care anumite clauze din prezentul contract nu au sau îşi pierd efectul juridic, valabilitatea celorlalte clauze rămâne neschimbată. Părţile se obligă să înlocuiască clauza nulă cu o clauză validă şi care să aibă efect economic cât se poate de apropiat.

(2) Clauzele cuprinse în prezentul contract se pot modifica şi completa prin acte adiţionale, cu acordul părţilor sau ca efect al modificărilor cadrului legislativ.

 

Prezentul Contract a fost încheiat în data de ____________ într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării prezentului contract.

 

Vânzător,

Cumpărător,

 

 

SALGAZ S.A.

________________________________

 

 

Director General

__________________

Ghiţă Adrian Eugen

_____________________________