Logo linking to Home Page

CONTRACT

de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii casnici

nr..........., anul ............... luna ...................... ziua .........................

-clauze specifice de contractare-

 

I. Părţi contractante

SC SALGAZ SA, cu sediul în Municipiul Salonta, str. Republicii, nr. 1, judeţul Bihor, cod poştal 415500, telefon/fax 0259/373786, cod de înregistrare fiscală 14520895, nr de ordine la oficiul registrului comerţului J05/284/18.03.2002, codul IBAN RO90RNCB003602226990001, deschis la BCR Salonta, titular al Licenţei de furnizare emise de autoritatea de reglementare cu nr. 473/04.03.2005, reprezentată legal prin Director general GHIŢĂ ADRIAN, denumită în continuare furnizor de gaze naturale, în calitate de vânzător, si

D-l/D-na______________________________________________, având buletinul/cartea de identitate seria ______, nr. ____________, eliberat/-ă la data de ______________de către ___________________, cod numeric personal_________________________, domiciliat în______________________,str_____________________, nr.______, bloc_______, sc _______, etaj _______, apart_______, judeţul ___________________, cod poştal ______________, telefon _____________________/asociaţia de locatari din ________________________, cu adresa în _________________________________________________________________________reprezentată prin __________________________________________, cont nr. ____________________________________, deschis la ____________________________________, cod poştal _______________, telefon______________, denumit/-ă în continuare consumator casnic de gaze naturale, persoană fizică sau juridică, în calitate de client, au convenit încheierea prezentului contract.

 

II. Date şi documente generale

1. Locul de consum loc._____________ str.__________________, nr.____, judeţul Bihor, având actul de proprietate nr. ___________/contractul de locaţiune (închiriere imobil) nr. ____________/contractul de comodat nr. _______________/alte acte prevăzute de lege _______________________________________.

2. Presiunea minimă de furnizare _______Pa (bar) – se va completa de furnizor conform acordului de acces/documentaţiei tehnice avizate de operatorul sistemului de distribuţie/transport.

 

III. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de furnizor, pentru sau în legătură cu asigurarea cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, la locul de consum.

 

IV. Durata contractului

Art. 2. – Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durată nedeterminată, începând cu data de _______________ /pe perioadă determinată, pentru intervalul _______________ - ________________.

Art. 3. – (1) În situaţia încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale pe perioadă determinată, furnizorul notifică consumatorul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului, în vederea formulării de către acesta a unei opţiuni de prelungire a valabilităţii.

(2) În cazul neprimirii unui răspuns din partea consumatorului, contractul îşi încetează valabilitatea prin ajungere la termen.

 

V. Preţul contractului, categoria de consum şi termenul de plată

Art. 4. – (1) Preţul final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale este de ________ lei/MWh, aprobat conform reglementărilor în vigoare prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, corespunzător categoriei ______ în care consumatorul este încadrat şi nu include TVA şi accize.

(2) Contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementată a gazelor naturale se obţine prin înmulţirea cantităţii de energie, care urmează să fie facturată, cu preţul final reglementat, corespunzător încadrării consumatorului.

(3) Cantitatea de energie facturată se determină în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, prin înmulţirea volumului de gaze naturale aferent perioadei de facturare cu puterea calorifică superioară a acestora.

Art. 5. – Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale se face în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Art. 6. – În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

Art. 7. – Plata serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale se efectuează prin instrumentele legale de plată. Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia consumatorului cel puţin trei modalităţi de plată care să-i permită acestuia să-şi îndeplinească obligaţia de plată a facturii. Obligaţia de plată se consideră îndeplinită la data efectuării plăţii.

Art. 8. – Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termen de 15 zile de la data scadenţei atrage perceperea de dobânzi de întârziere. Conform prevederilor din condiţiile standard; nivelul dobânzii de întârziere este de 0,03%/zi de întârziere.

 

VI. Programul de consum

Art. 9. – (1) Furnizorul facturează contravaloarea serviciului de furnizare reglementată pe baza cantităţilor convenite cu consumatorul prin Programul de consum, prevăzut în anexa la prezentul contract, cu respectarea Condiţiilor standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici.

(2) În cazul în care consumul înregistrat este mai mic decât consumul estimat facturat lunar, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare.

VII. Răspunderea contractuală

Art. 10. – (1) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termenul stipulat în prezentul contract, atrage:

a) perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere, dacă obligaţia de plată nu a fost îndeplinită în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenţei; nivelul dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenţei şi până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plăţii; nivelul dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere este egal cu nivelul dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere datorat pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, stabilit în condiţiile precizate de Codul de procedură fiscală; totalul dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere nu poate depăşi nivelul debitului;

b) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice; modalitatea de transmitere a preavizului se alege de furnizor;

c) rezilierea contractului de drept, începând cu a 181-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere.

(2) În cazul în care data scadenţei este o zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se prelungesc până la prima zi lucrătoare de după aceasta.

(3) În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligaţiile de plată scadente este plătită la casieria furnizorului sau, după caz, de la momentul la care consumatorul face dovada plăţii , furnizorul este obligat să asigure reluarea furnizării.

(4) În cazul în care echipamentul de măsurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este obligat să reia furnizarea în termenul prevăzut la alin. (3), sub condiţia permiterii accesului de către consumator.

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat. În acest caz se încheie un nou contract de furnizare, sub condiţia achitării în prealabil a facturilor restante şi a majorărilor de întârziere.

(6) Demontarea echipamentului de măsurare nu poate avea loc decât după rezilierea contractului, din iniţiativa furnizorului sau la cererea scrisă a consumatorului.

Art.11. – (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţia de plată a consumatorului, partea în culpă plăteşte celeilalte părţi daune-interese, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Răspunderea furnizorului/consumatorului de gaze naturale este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) notificarea de către consumator/furnizor a situaţiei constatate, în limita termenului de prescripţie prevăzut de legislaţia în vigoare;

b) prezentarea de către consumator/furnizor, furnizorului/consumatorului a documentelor justificative care atestă nivelul daunelor.

 

VIII. Încetarea contractului

Art. 12. – (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale încetează:

a) prin reziliere, în caz de neplată a facturilor restante, în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), lit. c);

b) prin denunţare unilaterală, conform alin. (2) al prezentului articol;

c) prin acordul părţilor;

d) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în cazul declarării falimentului furnizorului sau în cazul consumului fraudulos;

e) prin ajungere la termen, in conditiile prezentului contract si a conditiilor standard de contractare.

(2) Consumatorul poate denunţa unilateral contractul de furnizare, pe baza unei notificări adresate şi înregistrate la furnizor cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de momentul în care denunţarea devine efectivă.

(3) Rezilierea contractului de furnizare nu are nici un efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul rezilierii acestuia.

 

IX. Notificări

Art. 13. – (1) Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele prevăzute în prezentul contract, dacă părţile nu au convinit asupra altor adrese sau asupra altor modalităţi pentru transmiterea notificărilor.

(2) Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacă prin clauzele prezentului contract nu se prevede un alt termen.

(3) În cazul în care notificarea se face prin poştă, aceasta se transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.

 

X. Clauze finale

Art. 14. – Prezentele condiţii se completează cu prevederile Legii gazelor, Codului comercial, Codului civil, Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori şi consumatorii de gaze naturale, Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, precum şi cu celelalte reglementări specifice în vigoare.

Art. 15. – Neînţelegerile privind validitatea contractului de furnizare sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă se soluţionează de către instanţa de judecată competentă ori se supun arbitrajului, la alegerea părţilor.

Art. 16. – Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.

Art. 17. – (1) Clauzele cuprinse în contractul de furnizare se modifică şi/sau se completează prin acte adiţionale, cu acordul părţilor, sub condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor contractului-cadru, precum şi altor prevederi legale în vigoare.

(2) Contractul de furnizare se consideră modificat de drept în situaţia modificării contractului-cadru care a stat la baza perfectării acestuia, a modificării preţurilor finale reglementate sau a încadrării consumatorului, furnizorul având obligaţia să notifice consumatorului aceste modificări.

(3) În cazul modificării preţurilor finale reglementate sau a încadrării consumatorului, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factură iar în cazul modificării contractului-cadru şi a nivelului majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, prin transmiterea acestor modificări odată cu factura, cu respectarea termenelor de notificare impuse de prevederile legale.

Art. 18. – Măsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice din sectorul gazelor naturale.

Art. 19. – (1) Prezentul contract este completat de Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care fac parte integrantă din prezentul contract.

(2) Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici stabilesc cadrul general aplicabil relaţiilor contractuale derulate între furnizor şi consumator.

(3) S.C. SALGAZ S.A. se obligă să informeze consumatorul asupra condiţiiilor standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, precum şi a oricăror modificări şi completări ale acestora, dispuse de ANRE şi, la cererea consumatorului, să pună la dispoziţia acestuia un exemplar prin remitere/transmitere, la momentul solicitării (solicitarea poate fi făcută prin oricare dintre mijloacele: telefon, fax, e-mail, scrisoare, ş.a.).

(4) Prin semnarea prezentului contract, părţile acceptă ca în toate raporturile contractuale să respecte Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

FURNIZOR CONSUMATOR Reprezentant legal, Reprezentant legal,

…………………………..……… ……………………………………

 

Anexa

 

Programul de consum

Luna

Istoric de consum/ cantităţi lunare determinate în baza profilului de consum anual

Program de consum solicitat de consumator

 

mc

unităţi de energie

mc

unităţi de energie

Ianuarie

 

 

 

 

Februarie

 

 

 

 

Martie

 

 

 

 

Aprilie

 

 

 

 

Mai

 

 

 

 

Iunie

 

 

 

 

Iulie

 

 

 

 

August

 

 

 

 

Septembrie

 

 

 

 

Octombrie

 

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

Consum total

 

 

 

 

 

Pe parcursul derulării contractului de furnizare, părţile au dreptul să solicite motivat modificarea Programului de consum, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificării acestuia.

Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor.

Solicit facturarea lunară a contravalorii serviciului de furnizare a gazelor naturale în baza indexului echipamentului de măsurare determinat prin autocitire.

În situaţia în care autocitirea nu este transmisă cu respectarea condiţiilor şi a termenelor precizate de furnizor, facturarea se va realiza în baza Programului de consum, precizat mai sus.