Logo linking to Home Page

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A GAZELOR NATURALE

Nr. _______/_________________

 

I. Părțile contractante

SALGAZ S.A., cu sediul în localitatea Salonta, str. Ion Creangă, nr. 18, judeţul Bihor, cod poştal 415500, telefon 0259373786 și 0259373928 (Dispecerat), fax 0259373786, e-mail salgazsalonta@yahoo.com, cod unic de înregistrare RO 14520895, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului Bihor J05/284/2002, având codul IBAN nr. RO39BRDE050SV33570440500, deschis la B.R.D. – G.S.G. S.A. – Ag. Salonta, titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale emise de autoritatea de reglementare cu nr. 1818/04.09.2013, reprezentată legal prin dl. Adrian Eugen Ghiță, Director General,  în calitate de Vânzător (denumită în Contract "Vânzătorul"),

 

şi

 

Persoana fizică  _________________________________, domiciliat(ă) în ______________, str.____________________ nr.__, bl.__, sc.__, ap.__, jud. __________, cod poştal ______, telefon fix ___________, telefon mobil __________, e-mail _________________, identificat/ă prin B.I./C.I./Pașaport seria __ nr.______, emisă de ___________ la data de __.__.____, denumit/ă în Contract "Cumpărătorul",

sau

Persoana juridică __________________________ S.R.L./S.A. / Instituție, cu sediul social în localitatea _____________, str._____________________ nr.__, bl.__, sc.__, et.__, ap.__, cod poştal __________,  jud.________, telefon fix ____________, telefon mobil ___________, fax _____________, e-mail _______________, număr de ordine în Registrul Comerţului ___/_____/____, Cod unic de înregistrare __________, Cod de înregistrare fiscală RO_______________,  cod IBAN _____________________________ deschis la Banca _____________, reprezentată legal prin ................................., în calitate de ................................., denumită în Contract "Cumpărătorul" (fiecare denumită în continuare "Parte", iar împreună, "Părţile").

 

II. Obiectul contractului

Art.1 - Obiectul contractului îl constituie vânzarea-cumpărarea de gaze naturale din intern (din producție curentă și/ sau din depozitele de înmagazinare) și din import (din achizițiile curente ale Vânzătorului și/sau din înmagazinare), destinate consumului propriu, la locul de consum situat la adresa __________________________, Cod loc de consum _____________

Art.2 – Parametrii tehnici de livrare la punctele de predare/preluare (presiune, debit) sunt asiguraţi de operatorul sistemului de transport şi distribuţie în funcţie de modul de racordare al Cumpărătorului.

 

III. Cantitatea de gaze contractată

Art.3 – Cantitatea de gaze contractată este prevazută în Anexa 2 la Contract și va fi livrată la punctele de predare/preluare, potrivit graficului de livrare convenit între părţi, conform aceleiaşi anexe.

Art.4 –  (1) Pe parcursul derulării Contractului de vânzare-cumpărare a gaze naturale, părțile au dreptul să solicite motivat modificarea cantității de gaze naturale contractate, cu minim 30 zile anterior momentului modificării.

(2) Livrarea/primirea cantităților efective poate fi făcută cu o abatere de +/- 10% față de cantitatea convenită, fără nici o altă notificare.

Art.5 - Punctele de predare/preluare comercială sunt la ieşirea din aparatele şi sistemele de măsură ale Vânzătorului, respectiv la ieșirea din SRM/PRM-urile prevăzute în Anexa 2 la Contract. 

Art.6 – (1) Măsurarea cantităţilor de gaze naturale contractate se face continuu de către Vânzător, în punctele de predare/preluare comercială, cu aparate de măsură omologate în conformitate cu reglementările metrologice în vigoare aflate în proprietatea acestuia, faţă de care măsurările efectuate de Cumpărător cu aparate proprii sau aflate în proprietatea altora, nu sunt opozabile.

(2) Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se realizează potrivit reglementărilor legale în vigoare la data predării/preluării gazelor. 

(3) Indexul echipamentului de măsurare, care stă la baza determinării cantității lunare consumate, se determină prin citire lunară de către personalul angajat al distribuitorului sau pe baza autocitirii comunicate.

 

IV. Preţul contractual

Art.7 - Preţul contractual (Pc), pentru fiecare loc de consum, include preţul amestecului de gaze naturale (Pg), tariful de distribuţie gaze naturale (TD) și serviciile de transport gaze naturale (TT), conform Anexei 1 la Contract.

(2) Prețul gazelor naturale (Pg) este fix, nemodificabil până la data specificată în Anexa 1 la Contract.

Art.8 – (1) Tarifele reglementate de transport (TT) şi distribuţie (TD) nu pot fi negociate de către părţi şi se modifică pe perioada de valabilitate a prezentului Contract odată cu modificarea componentelor specifice prin ordine/decizii ANRE publicate în Monitorul Oficial, pe site-ul ANRE www.anre.ro, precum și pe site-ul Vânzătorului (www.salgaz.ro) şi intră în vigoare de la data publicării sau de la data prevăzută în ordinul/decizia ANRE, Vânzătorul notificând Cumpărătorului modificările survenite în termen de 15 (cincisprezece ) zile lucrătoare de la data producerii modificărilor. În acest caz, Contractul se consideră modificat de drept nefiind necesară încheierea unui act adiţional, pentru modificarea tarifelor. 

(2) Orice alte tarife și/sau taxe ce vor fi introduse de autoritatea de reglementare competentă, conform prevederilor legale în vigoare, actualizează de drept și automat prețul contractual , fără a fi necesară amendarea prezentului Contract prin Act adițional.

(3) Preţul contractual (Pc) este exprimat în Lei/MWh şi nu include TVA şi acciza conform Codului fiscal în vigoare.  

(4) Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica Preţul amestecului de gaze naturale (Pg) pentru corelarea acestuia cu condiţiile de pe piaţă. În această situaţie, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului o notificare privind Preţul amestecului de gaze naturale (Pg). Această notificare se va transmite Cumpărătorului cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de aplicarea noului Preţ al amestecului de gaze naturale (Pg), prin unul din umătoarele moduri: Anexă la factură, prin personalul propriu la adresa locului de consum sau prin e-mail.

(5) Noul Preţ al amestecului de gaze naturale (Pg) se consideră acceptat tacit nemaifiind necesară încheierea unui act adiţional şi va reprezenta Preţul amestecului de gaze naturale (Pg) dacă, în termen de 10 (zece) zile de la primirea notificării, Cumpărătorul nu l-a refuzat în scris.

(6) În cazul în care Cumpărătorul a comunicat Vânzătorului, în termenul menţionat, refuzul său de a accepta noul preţ de furnizare, acesta din urmă are dreptul de a denunţa prezentul Contract conform prevederilor art 22, alin. (3) din Contract.

(7) Informaţii actualizate privind preţurile/tarifele aplicabile se pot obţine prin intermediul a cel puţin uneia dintre următoarele modalităţi de informare puse la dispoziţia Cumpărătorului, dar fără a se limita la acestea: accesarea paginii de internet a Vânzătorului (www.salgaz.ro), pe site-ul ANRE (www.anre.ro), apelarea Biroului Relații Clienți al Vânzătorului, consultarea informaţiilor menţionate pe factura emisă de Vânzător.

 

V. Condiţii de facturare a cantităţii de gaze naturale

Art.9 - Pe baza citirii aparatelor de măsurare, Vânzătorul va întocmi factura lunară care va cuprinde contravaloarea gazelor naturale efectiv consumate și serviciile reglementate asigurate prin prezentul contract.

Art.10 - Facturile în original vor fi transmise Cumpărătorului, la cerere, astfel ( se bifează ):

a. la adresa punctului de consum prin personalul propriu sau prin poștă  
b. la adresa de corespondență, prin poștă sau prin personalul propriu, la solicitarea Cumpărătorului  
c. pe o adresă de e-mail comunicată, în scris, de Cumpărător  

 

Art.11 – (1) Cumpărătorul poate contesta, în scris şi motivat factura, integral sau parţial, în termen de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data emiterii facturii. În caz contrar, se consideră factura acceptată tacit în întregime. Vânzătorul are obligaţia de a răspunde contestaţiei transmise de Cumpărător în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice. În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între părţi, refuzul facturii se dovedeşte a fi justificat, nu se vor calcula dobânzi penalizatoare pentru diferenţa rezultată din recalculare. În cazul în care refuzul facturii se dovedeşte a fi nejustificat, se vor calcula dobânzi penalizatoare, în condiţiile în care s-a depăşit termenul de scadenţă, conform art 13, alin. (1) din Contract.

(2) În cazul facturării inexacte sau realizate cu întârziere de către Vânzător, termenul scadenței contractuale a acestei facturi se prelungește cu numărul zilelor calendaristice de întârziere a acesteia.

Art.12 - Factura lunară se va transmite/comunica până cel târziu în ziua de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a emis factura.

 

VI. Termene de plată

Art.13 – (1) Toate facturile emise de Vânzător vor  fi plătite de către Cumpărător în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

(2) Dacă factura este scadentă într-o zi nelucrătoare, plata va fi făcută fără calcul de dobânzi penalizatoare în prima zi lucrătoare după ziua scadenţei.

(3) Neprimirea facturii de către Cumpărător nu îl absolvă pe acesta de obligația de plată.

(4) Plata contravalorii facturilor se va face prin intermediul următoarelor modalităţi de plată puse la dispoziţia Cumpărătorului, dar fără a se limita la acestea: transfer bancar și Internet Banking în conturile bancare ale Vânzătorului menţionate pe factură, precum și în numerar la casieria societății sau punctele Pay Point, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.14 – (1) Obligaţiile de plată sunt considerate ca fiind executate la data intrării sumelor de bani în contul bancar al Vânzătorului.

(2) În caz de neplată la scadenţă a c/v gazelor livrate, Vânzătorul este în drept să sisteze furnizarea gazelor după  cel puţin 15 zile de la data transmiterii a unui preaviz.

(3) În cazul sistării furnizării ca urmare a neplății, reluarea furnizării se face după achitarea taxelor de deconectare și reconectare. Valorile acestora pot fi găsite pe pagina de internet www.salgaz.ro și la caseria societății, la adresa jud. Bihor, loc. Salonta, str. Ion Creangă, nr.18.

 

VII. Dobânzi penalizatoare şi daune-interese

Art.15 - În cazul neachitării la termenul scadent de plată a facturilor, ori aceste obligaţii sunt îndeplinite în mod necorespunzător, se vor percepe dobânzi penalizatoare de întârziere, dacă obligaţia de plată nu a fost îndeplinită în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenţei.  Nivelul dobânzi penalizatoare de întârziereeste egală cu nivelul dobânzilor pentru neplata la termen a obligaţiilor faţă de bugetul de stat consolidat, calculate asupra valorii neachitate, începând cu ziua următoare scadenţei şi până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii.

Art.16 - Cumpărătorul este de drept în întârziere în executarea obligaţiilor sale, inclusiv a obligaţiilor sale de plată, prevăzute în prezentul Contract prin simpla trecere a termenelor de executare stabilite în Contract; fără a mai fi necesară vreo notificare, în conformitate cu prevederile art.1523 alin. (1) din Codul Civil.

Art.17 – (1) Cumpărătorul poate contesta justificat, pe baza unor documente doveditoare, cuantumul/modul de calcul al penalităţilor facturate de Vânzător în termenul de 48 de ore de la data transmiterii facturii de penalități de către  Vânzător.

(2) Contestarea facturilor de penalități nu îl exonereaza pe Cumpărător de achitarea contravalorii gazelor naturale contractate și a celorlalte facturi  emise de către Vânzător la termenul prevăzut contractual, în caz contrar fiind aplicabile prevederile prezentului articol.

Art.18 - În cazul în care Vânzătorul nu îşi onorează, din culpa sa, obligaţia de livrare în conformitate cu prevederile Contractului şi ale graficului stabilit în Anexa 2 la prezentul Contract, Cumpărătorul este îndreptăţit să solicite şi să primească daune-interese în funcţie de prejudiciul efectiv cauzat de culpa Vânzătorului, stabilite pe cale amiabilă sau, în caz de neînţelegere, de către instanţele judecătoreşti competente. Cuantumul daunelor-interese nu poate depăşi valoarea gazelor consumate/contractate în luna relevantă, indiferent de cauza acestora.

 

VIII. Garanţii

Art.19 - (1) În cazul în care Cumpărătorul depăşeşte de mai mult de 2 (două) ori termenul scadent de plată a facturilor și i s-a sistat furnizarea gazelor naturale pentru neplată, acesta este obligat să prezinte Vânzătorului un instrument financiar de garantare a plăţilor. Forma de garanţie poate fi scrisoare de garanție bancară, bilet la ordin avalizat, sau depunerea contravalorii in contul ce va fi specificat de Vânzător.

(2) Garanţia este destinată îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale Cumpărătorului, la adăpostul unor evenimente viitoare neprevăzute, care ar putea să îl aducă pe acesta în stare de incapacitate de plată și poate fi executată de către Vânzător în cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute contractual.

(3) Valoarea garanţiei prevăzute la art. 19, alin. (1) trebuie să acopere contravaloarea consumului mediu a unei luni medii din perioada de iarna (octombrie-martie).

(4) În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsură sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare, Cumpărătorul este obligat să constituie în favoarea Vânzătorului o garanţie financiară.

(5) Valoarea garanţiei prevăzute la art. 19, alin.(4) trebuie să acopere contravaloarea consumului mediu anual de gaze naturale aferent unei perioade de maxim un an.

Art. 20 - Garanţiile prevăzute la cap. VIII se constituie în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la data solicitării înaintate de către Vânzător. 

Art.21 - În situația netransmiterii în termenul prevăzut contractual a instrumentelor de garantare menționate de prezentul articol, Vânzătorul își rezervă dreptul de a sista temporar furnizarea gazelor naturale către Cumpărător, până la transmiterea garanțiilor solicitate.

 

IX. Durata contractului

Art.22 -  (1) Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale se încheie pe durată nedeterminată, începand cu data de _____________ / pe perioadă determinată pentru intervalul: ___/___/_____ - ___/___/_____ și intră în vigoare la data semnării acestuia.

(2) Prelungirea sau modificarea contractului se poate realiza prin act adiţional la acest Contract, cu acordul ambelor părţi sau, în cazul în care niciuna dintre Părţi nu notifică celeilalte intenţia de încetare a contractului cu cel puțin 30 ( treizeci ) de zile înainte de ajungerea la termen a acestuia, contractul se prelungeşte automat cu o durată egală cu cea iniţială.

(3) Oricare dintre părţi are dreptul de a denunţa prezentul Contract în condiţiile transmiterii unei notificări prealabile, scrise, cu cel puţin 21 (douăzecişiuna) de zile calendaristice anterior momentului la care se doreşte încetarea acestuia.

 

X. Modificarea circumstanţelor, reglementărilor

Art.23 – (1) În contextul prezentului contract, prin modificare de circumstanţe se va înţelege apariţia unui nou act normativ, care modifică elementele sau condiţiile care au stat la baza încheierii contractului. Modificarea de circumstanţe poate include, fără a se limita, introducerea unor noi impozite sau penalităţi, o schimbare a modalităţilor de impunere sau o modificare a impozitelor sau taxelor existente, ş.a.m.d. 

(2) Dacă ulterior încheierii contractului, apar modificări semnificative pe piața gazelor naturale astfel încât formula de calcul a prețului stabilită în Anexa 1. nu mai poate fi aplicată, Vânzătorul va transmite o notificare în scris Cumpărătorului, iar părțile vor negocia cu bună credință adaptarea contractului la noile condiții. 

(3) În cazul apariţiei unor modificări de circumstanţe ca și cele de mai sus, părţile se obligă să renegocieze prestaţiile afectate de modificarea de circumstanţe, în termen de 30 (treizeci) de zile de la notificarea intenţiei de renegociere, de către partea interesată. Notificarea intenţiei de renegociere se poate face de către partea interesată în termen de 30 (treizeci) de zile de la apariţia modificării de circumstanţe.

(4) Orice modificare a prezentului Contract în conformitate cu prezentul articol va face obiectul unui act adiţional scris şi semnat de către părţi.

(5) Dacă nu se ajunge la un acord în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la transmiterea notificării menţionate la art. 23, alin. (2), Contractul de va considera încetat prin acordul părților începând cu a 31-a (treizecișiuna) zi de la transmiterea notificării sus amintite, fără a fi necesarăpunerea în întârziere, îndeplinirea vreunei formalități sau intervenția instanței de judecată.

 

XI. Legislaţia aplicabilă

Art.24 - Acest contract şi toate obligaţiilor părţilor care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.

Art.25 – (1) Părţile convin că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanțelor de judecată de la sediul social al Vânzătorului.

 

XII. Protecția datelor

Art.26 - (1) Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal ale Cumpărătorului pentru furnizarea și îmbunătăţirea serviciilor Vânzătorului, efectuarea de studii și cercetări de piaţă, în scop statistic și pentru activităţi de marketing, reclamă și publicitate. Datele Cumpărătorului vor putea fi dezvăluite către Vânzător, parteneri contractuali ai Vânzătorului și mass-media. Refuzul Cumpărătorului de a furniza datele solicitate ar putea împiedica Vânzătorul să realizeze una sau mai multe din activităţile de mai sus. Conform legii, Cumpărătorul beneficiază de dreptul de acces, intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate și de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, Cumpărătorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa http://www.salgaz.ro/contact. De asemenea, Cumpărătorul se poate adresa justiţiei. Pentru mai multe detalii a se vedea Nota de informare postată pe site-ul http://www.salgaz.ro/declaratie-privind-protectia-datelor.

(2) Au fost aduse la cunoştinţă prevederile legislative privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulaţie a acestor date.

(3) Cumparatorul este de acord ca Salgaz SA să prelucreze datele sale cu caracter personal în scop de marketing (transmiterea de oferte sau informaţii prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesită intervenția unui operator uman, prin e-mail sau prin orice altă metodă care folosește serviciile de comunicații electronice destinate publicului) privind produsele şi serviciile oferite şi promoţiile societății Salgaz S.A. și ale partenerilor săi:

DA

 

NU

 

 

(4) Retragerea acordului de primire a notificărilor de comunicare comercială în scop de reclamă, marketing, publicitate se poate face la adresa http://www.salgaz.ro/contact, precum şi cu ocazia primirii oricărei comunicări comerciale.

 

XIII. Notificări

Art.27 - Fiecare parte, acţionând prudent şi rezonabil, notifică în scris cealaltă parte, cât mai curând posibil, cu privire la orice circumstanţe sau evenimente previzibile de care ia cunoştinţă şi care ar putea să ducă la întreruperea sau reducerea livrării de gaze naturale efectuată de către Vânzător sau la întreruperea sau reducerea cantităţii de gaze naturale ce urmează să fie preluată de către Cumpărător.

Adresele desemnate pentru notificările prevăzute în prezentul Contract sunt următoarele pentru fiecare dintre părţi sunt:

Vânzător: SALGAZ S.A

Adresa :  Salonta, str. Ion Creangă, nr. 18, jud. Bihor

Telefon: 0259373786 și 0259373928 (Dispecerat);

Fax:       0259373786; 

Email:    salgazsalonta@yahoo.com   

Cumpărător: _________________________________

Adresa: _____________, Str.__________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ___

Telefon: __________________

Fax: ___________________

Email: _________________________

Art.28 - Fiecare parte este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la orice schimbare referitoare la datele sale de identificare (în special în privinţa adresei şi a numerelor de contact) cu cel puţin 7 (şapte) zile înainte de data intervenirii respectivei modificări.

Art.29 - Condițiile Generale pentru vânzarea-cumpărarea gazelor naturale, precum și Anexele fac parte integrantă din Contract, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii lui. Condițiile Generale pentru vânzarea-cumpărarea gazelor naturale vor fi consultate pe pagina web: www.salgaz.ro , sau pot fi furnizate la cerere în formă tipărită.  

Art.30 - Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil, Codului fiscal  şi cu celelalte reglementări specifice în vigoare.

Art.31 – (1) În cazul în care anumite clauze din prezentul contract nu au sau îşi pierd efectul juridic, valabilitatea celorlalte clauze rămâne neschimbată. Părţile se obligă să înlocuiască clauza nulă cu o clauză validă şi care să aibă efect economic cât se poate de apropiat.

(2) Clauzele cuprinse în prezentul contract se pot modifica şi completa prin acte adiţionale, cu acordul părţilor sau ca efect al modificărilor cadrului legislativ.

 

Prezentul Contract a fost încheiat în data de ____________ într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării prezentului contract. Prin semnare consimt că am fost informat, l-am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile Contractului.

 

Vânzător,

Cumpărător,

SALGAZ S.A.

________________________________

Director General

__________________

Adrian Eugen Ghiţă

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

la Contractul nr. _______/______________

 

PREŢUL DE CONTRACT

 

Preţul final al gazelor naturale care fac obiectul prezentului contract conform art.1:

 

Categoria de consumator pe baza prognozei de consum (Anexa2):

Preţ gaze naturale fără TVA

Preţ gaze naturale fără TVA

Preț final gaze naturale cu TVA inclus

Preț final gaze naturale cu TVA inclus

Lei/MWh

Lei/kWh

Lei/MWh

Lei/kWh

C__:

 

 

 

 

 

 


Prețul contractual, final, al gazelor naturale (Pc) = prețul gazului (Pg) + tarifele de transport  (TT) +  tariful de distribuție (TD).

 

Prețul contractual este compus din:

- prețul gazelor: gazele naturale din producția internă și import şi tarifele reglementate de înmagazinare subterană conf: Ord. ANRE nr.____/________ şi ____/___________;

- tarifele reglementate de transport sunt conf Ord. ANRE nr.____/________

- tarifele reglementate de distribuţie a gazelor naturale, pentru localitatea Salonta, conf. Ord. ANRE nr.____/___________.

 

Prețul gazelor naturale (Pg) și tarifele de transport (TT) sunt tarifele medii calculate de Vânzător pe o perioada de 1 an pe baza datelor existente în momentul încheierii contractului.

Prețul gazelor naturale (Pg) este fix și nemodificabil începând cu data încheierii contractului până la data de 30.06.2021. După data de 01.07.2021 în cazul în care datorită modificării condițiilor pieței Vânzătorul modifică prețul gazului acesta va notifica Cumpărătorul cu respectarea condițiilor prevăzute la art.8 din Contract.

Modificarea tarifelor reglementate va duce la recalcularea prețului contractual prin utilizarea noilor tarife aprobate prin ordin al ANRE.

Preţurile de mai sus nu conţin accize. Prețul cu TVA inclus este valabil la data semnării contractului. În cazul modificării TVA Cumpărătorul va fi informat printr-o notificare transmisă de Vânzător cf. Art. 10, lit.b.

 

Vânzător,

Cumpărător,

 

 

SALGAZ S.A.

____________________________________

 

 

Director General

 

Adrian Eugen Ghiţă

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la Contractul nr. _______/______________

 

I. CANTITĂŢI DE GAZE CONTRACTATE

 

Vânzătorul va livra către Beneficiar cantitatea estimată de _____________ MWh gaze amestec definite conform Art.3, astfel:

 

GRAFIC DE LIVRĂRI __/__/____-__/__/____

 

LunaGaze naturale destinate consumului current pe baza istoricului de consum / prognozei de consum
McMWhkWh
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Total:      

 

Conform graficului de livrări, punctul de consum, din loc.Salonta, str. __________________, nr. ___, bl. ____, sc. ___, ap. ___, se încadrează în categoria C__.

Conversia volumelor de gaze naturale în unități de energie se face aplicând formula:

E=Vb*Hs, unde: E – Energia gazelor naturale in kWh, Vb – volumul măsurat în mc,Hs – puterea calorifica superioara în kWh/mc care poate fi găsit pe pagina societății, www.salgaz.ro, secțiunea Valori Energetice

Notă:

a) media zilnică şi media orară se va determină prin raportarea cantităţilor lunare la numărul zilelor din luna de livrare respectiv la numărul de 24 de ore aferente unei zile de livrare;

b) presiunea minimă de furnizare 0,020 bar.

 

 

II. CAPACITATEA DE TRANSPORT REZERVATĂ ÎN S.N.T.

 

Punct de consum

Capacitate rezervată (MWh/zi)

str. __________________, nr. ___, bl. ____, sc. ___, ap. ___,

 

Total

 

 

 

Vânzător,

Cumpărător,

 

 

SALGAZ S.A.

____________________________________

 

 

Director General

 

Adrian Eugen Ghiţă

_________________________________

 

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul/a ___________________, domiciliat(ă) în ______________, str.________, nr. ____, bl. ____, sc.___, ap. ___, jud. _______, cod poştal _________, identificat/ă prin _____ seria ____, nr. __________, emis de ______________, la data de _________, având C.N.P.: _______________________, în calitate de proprietar/ chiriaș/ mandatar al proprietarului. 

Prin prezenta declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art.326 din Codul penal, că spațiul din imobilul situat în jud. Bihor, Loc. Salonta, str. ________, nr. ____, bl. ____, sc._____, ap. _____, Cod loc de consum _______________, care face obiectul alimentării cu gaze naturale are destinație de locuință, iar gazele naturale furnizate sunt utilizate numai pentru desfășurarea activităților casnice. 

 

Dau prezenta declarație, într-un singur exemplar, catre SALGAZ S.A., pentru a servi la îcheierea contractului de furnizare gaze naturale.

 

Data:Nume si Prenume:
___________________ _________________________________________