Logo linking to Home Page

INSTRUCŢIUNI

pentru utilizarea gazelor naturale 

Intreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde pentru buna lor funcţionare.

Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare sunt obligatorii pentru toţi consumatorii şi se efectuează de către un operator economic autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la intervale de 2 ani.

Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la intervale de 10 ani şi în următoarele situaţii:

a) în cazul neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;

b) după orice eveniment care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.

In cazul situaţiilor de la punctele a şi b, consumatorul are obligaţia de a anunţa operatorul licenţiat de distribuţie gaze naturale înainte de reutilizarea instalaţiei.

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni:

 

Pasul 1

Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni:

- ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi; în centralele termice şi în încăperile cu aparate cu flacără liberă se asigură o ventilare permanentă.

- controlul tirajului aparatelor racordate la coş; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţarea coşului de fum, curăţarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, deschiderea clapetelor de reglare etc);

- controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi; dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă, precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea focului făcându-se numai după aerisirea completă;

- asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi (prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului, etc);

- verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;

- ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.

 

Pasul 2

La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare se fac următoarele operaţiuni:

- aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprindera focului;

- apropierea aprinzătorului de arzător;

- deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.

Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie, etc.

Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi automatizate se face conform instrucţiunilor producătorului.

 

Pasul 3

Stingerea focului

Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate cu furtun se pace prin închiderea robinetului de siguranţă, existent inaintea furtunului; după stingerea flăcării se închide si robinetul de manevră.

In societăţi şi instituţii, focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însărcinat cu această operaţiune prin grija conducerii unităţii beneficiare, iar în cazul operatorilor economici şi al centralelor termice de bloc, prin personal calificat.

 

Pasul 4

Indicaţii speciale

La utilizarea gazelor naturale sunt interzise:

- aprinderea focului dacă aparatul consumator de combustibili gazoşi nu este etanş sau nu are tiraj;

- lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;

- obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;

- modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate;

- dormitul în încăperi cu focul aprins;

- dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş de fum (reşou, aragaz, etc.).

Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale, se iau imediat următoarele măsuri:

- se sting toate focurile;

- se deschid toate uşile şi ferestrele;

- nu se aprinde nicio sursă de foc;

- nu se manevrează aparatele electrice;

- nu se doarme în astfel de încăperi;

- se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie la nr. de telefon: 0800/800.575 sau 0259/373.928.

Verificarea eventualelor scăpări de gaze naturale se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă.

Nu uitaţi !

Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incediu.

 

Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coşul de fum prezintă pericol de moarte.