Logo linking to Home Page

Condiții generale pentru vânzarea-cumpărarea gazelor naturale

I. Definiţii

În sensul prezentului Contract termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

An contractual - perioada de 12 luni consecutive;

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) - autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor;

Client eligibil - clientul care este liber să îşi aleagă furnizorul de gaze naturale de la care cumpără gaze naturale;

Client noncasnic - clientul care cumpără gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu;

Client întreruptibil de siguranţă - client final care prin reducerea consumului său până la oprire contribuie la menţinerea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale în situaţie de urgenţă, reglementarea regimului juridic aplicabil clientului întreruptibil de siguranţă, precum şi orice alte măsuri de realizare a implementării Regulamentului UE nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului se realizează prin hotărâre a Guvernului elaborată la propunerea ministerului de resort în calitate de autoritate competentă;

Vânzarea gazelor naturale - activitatea comercială de vânzare a gazelor naturale, inclusiv GNL, către clienţi;

Vânzător - persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de furnizare a gazelor naturale;

Preţ contractual - preţul prevăzut la cap. IV din Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale;

Durată contractuală - perioada ce începe la ora 6 (şase) a.m. în data de început contract şi se sfârşeşte la ora 6 (şase) am. în data de sfârşit contract;

Zi - un interval de 24 de ore consecutive ce începe la ora 6 (şase) a.m. a unei zile şi se sfârşeşte la ora 6 (şase) a.m. a zilei următoare. Ziua este redusă la 23 (douăzecişitrei) de ore la trecerea la oră de vară şi este majorată la 25(douăzecişicinci) de ore la trecerea la oră de iarnă, iar toate drepturile şi obligaţiile aferente contractului sunt majorate sau reduse corespunzător în respectivele zile;

Lună - intervalul de timp cuprins între ora 6 (şase) a.m. din prima zi a unei luni calendaristice şi până la ora 6 (şase) am din prima zi a următoarei luni calendaristice;

Gaze naturale - gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul de gaze asociate zăcămintelor de țiței, precum și gazele rezultate din extracția sau separarea hidrocarburilor lichide;

MWh - unitatea de energie în care sunt exprimate preţurile şi tarifele în sectorul gazelor naturale;

Sistemul Naţional de Transport (SNT) - sistemul de transport situat pe teritoriul României şi care se află în proprietatea publică a statului;

Operator de transport şi de sistem - persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de transport a gazelor naturale şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi, dacă este necesar, dezvoltarea sistemului de transport într-o anumită zonă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii cererii pentru transportul gazelor naturale;

Operator de distribuţie - persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuţie a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului în respectiva zonă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distribuţia gazelor naturale;

Putere calorifică superioară (PCS) - cantitatea de căldură care se eliberează prin arderea completă în aer a unei cantităţi specificate de gaz, astfel încât presiunea la care reacţia are loc rămâne constantă şi toţi produşii de ardere sunt aduşi la aceeaşi temperatură specificată ca şi reactanţii, toţi aceşti produşi fiind în stare gazoasă, cu excepţia apei formate prin combustie, care este condensată la starea lichidă la temperatura menţionată mai sus. Temperatura şi presiunea menţionate mai sus trebuie specificate.

Zona de calitate gaze (ZCG) - zona pentru care calitatea gazelor naturale se consideră omogenă şi constantă pentru o perioadă determinată de timp, alimentată prin una sau mai multe SRM-uri, noduri tehnologice sau panouri de măsurare, prin SNT sau de la producători;

 

II. Taxe, contribuţii, acciză, TVA

 

Art.1 – TVA şi acciza, conform cu Codul fiscal în vigoare, vor fi aplicate fiecărei facturi lunare.

Art.2 – (1) Orice impozite, taxe sau contribuţii impuse sau modificate de Guvern sau de alte instituţii ale statului în legătură cu prezentul Contract, cum ar fi TVA, accize, impozite, fără a se limita la acestea, se suportă de către Cumpărător, Contractul fiind considerat modificat de drept în aceste situaţii, niciuna dintre părţi neavând dreptul de a-l denunţa pentru acest motiv.

(2) În cazul în care Cumpărătorul poate beneficia de regim de scutire de la plata accizelor conform Codului Fiscal, acesta va notifica Vânzătorul și va pune la dispoziția acestuia toate documentele prevăzute de legislația în vigoare în vederea scutirii de la plata accizelor (e.g. notificarea depusă la Autoritatea Teritorială Vamală). În plus, Cumpărătorul va completa formularul „Declarație pe proprie răspundere cu privire la aplicarea accizei pentru gazele naturale” și o va trimite Vânzătorului la data semnării Contractului, în caz contrar Cumpărătorul nu va mai putea solicita restituiri de acciză.

 

III. Calitatea serviciilor de furnizare a gazelor naturale

 

Art.3 – (1) Furnizorul (Vânzătorul) asigură un sistem de comunicare cu clienţii (Cumpărătorii), prin care se oferă posibilitatea informării asupra aspectelor de interes în legătură cu furnizarea gazelor naturale.

(2) Furnizorul (Vânzătorul) va asigura continuitatea în alimentarea cu gaze naturale, cu excepţia clienţilor întreruptibili de siguranţă, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Furnizorul (Vânzătorul) va livra gaze naturale care să respecte condiţiile minime de calitate prevăzute în legislaţia în vigoare, buletinul de analiza cromatografica a gazelor naturale putând fi pus la dispoziție la cerere, conform prevederilor legale. Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea în instalaţia de utilizare va fi asigurată conform valorilor precizate în acordul de acces.

Art.4 – (1) Conversia cantităţilor de gaze din metri cubi în unităţi de energie se efectuează utilizând Puterea calorifică superioară (PCS).

(2) Determinarea puterii calorifice superioare este obligaţia operatorului economic care predă gazele naturale în punctele de intrare în ZCG.

(3) PCS utilizată de Vânzător la facturarea consumului de energie pentru Cumpărătorii săi se determină conform prevederilor Regulamentului de măsurare.

 

IV. Imputaţia plăţii

 

Art.5 – (1) Părţile convin că plăţile efectuate de Cumpărător, Vânzătorului în legătură cu prezentul Contract se vor imputa în conformitate cu următoarele reguli:

 1. plăţile se vor imputa cu prioritate asupra datoriilor ajunse la scadenţă;

 2. dacă este cazul, se vor considera stinse, în primul rând, datoriile negarantate sau cele pentru care Vânzătorul are cele mai puţine garanţii;

 3. dacă toate datoriile sunt deopotrivă scadente, precum şi în egală măsură garantate, se vor stinge datoriile vechi;

 4. în lipsa tuturor criteriilor menţionate ia lit. a) - c) imputaţia se va face în ordinea stabilită de Vânzător;

 5. în lipsa tuturor criteriilor menţionate la lit a) - d) imputaţia se va face proporţional cu valoarea datoriilor;

(2) În toate cazurile, plăţile se vor imputa în următoarea ordine:

 1. asupra oricăror cheltuieli în legătură cu recuperarea creanţelor Vânzătorului;

 2. asupra dobânzilor penalizatoare în ordinea cronologică a scadenţei acestora;

 3. asupra capitalului.

 

 

V. Prelungirea, rezilierea, denunţarea şi încetarea Contractului

 

Art.6 - Prelungirea Contractului

Conform prevederilor art 22, alin. (2) din Contract, Contractul se consideră prelungit tacit cu o durată egală cu cea iniţială convenită la art 22, alin. (1), dacă niciuna dintre părţi nu transmite celeilalte o notificare scrisă de încetare a Contractului, cu 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Art.7 - Rezilierea Contractului

 1. Prezentul Contract este reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, transmiterea vreunei notificări, îndeplinirea vreunei formalităţi sau intervenţia instanţelor de judecată, în cazul în care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile sale esenţiale prevăzute la cap. VI, cap. VIII și art. 15 din Contract şi cap. II şi art. 24, alin. (4) din Condiţiile generale pentru vânzarea-cumpărarea de gaze naturale.

 2. În cazul nerespectării altor obligaţii contractuale de către Cumpărător, Contractul poate fi reziliat din iniţiativa Vânzătorului, în cazul în care nu este remediată încălcarea obligaţiei respective, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către Cumpărător a notificării transmise de Vânzător în acest sens.

 3. Vânzătorul poate rezilia unilateral Contractul, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără nicio altă formalitate, pe baza unei simple notificări de reziliere transmisă Cumpărătorului, în caz de consum fraudulos.

 4. Părţile convin că, prin simplul fapt al neexecutării obligaţiilor sale contractuale, Cumpărătorul se află de drept în întârziere, fără a mai fi necesară vreo notificare, în conformitate cu prevederile art. 1523 alin.(1) din Codul Civil.

 5. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor prezentului Contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor care decurg din Contract între părţi până la data rezilierii;

 6. În cazurile de reziliere prevăzute la punctele a) şi c) ale prezentului articol, Contractul va fi considerat reziliat de drept fără vreo altă formalitate sau intervenţia instanţelor de judecată, la data primirii de către Cumpărător a declaraţiei de reziliere din partea Vânzătorului.

Art.8 - Denunţarea Contractului

Prezentul Contract poate fi denunţat în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (6); art 22, alin. (3), precum şi ale art 23, alin. (5) din Contract.

Art.9 - Încetarea Contractului

Contractul de vânzare-cumpărare încetează în următoarele situaţii:

 1. prin ajungerea la termen, în situaţia în care a fost încheiat pentru o perioadă determinată şi intenţia de neprelungire a Contractului este notificată cu minim 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de termenul stabilit pentru încetare prin expirare a Contractului,

 2. dacă părţile nu reuşesc să ajungă la un acord în legătură cu modificarea prestaţiilor, datorate modificărilor de circumstanţe conform art. 23, alin (5) din Contract;

 3. dacă forţa majoră se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile şi părţile nu consideră altfel;

 4. în cazul rezilierii Contractului în conformitate cu art. 7 din Condiţii generale pentru vânzarea-cumpărarea gazelor naturale;

 5. In cazul denunţării unilaterale, în conformitate cu art. 22, alin. (3) din Contract;

 6. prin acordul părţilor;

 7. în alte cazuri prevăzute de lege.

 

VI. Limitarea şi/sau sistarea furnizării

 

Limitarea furnizării:

Art.10 – Vânzătorul are dreptul, fără preaviz, să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii:

 1. în cazul dispoziţiei Direcţiei Operator Piaţă Gaze Naturale din cadrul SNTGN Transgaz, în conformitate cu reglementările în vigoare/stare de necesitate;

 2. în caz de forţă majoră conform cap. IX din Condiţii generale pentru vânzarea-cumpărarea gazelor naturale;

 3. în situaţii de avarie în SNT.

Art.11 - Vânzătorul are dreptul, cu un preaviz de 5 (cinci) zile calendaristice să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii:

 1. în cazul neachitării contravalorii facturilor şi a dobânzilor penalizatoare aferente, conform art. 13, alin.(1) şi art.15 din Contract sau a altor sume datorate ele către Cumpărător în temeiul prezentului Contract;

 2. în cazul în care Cumpărătorul nu depune o garanţie conform cap. VIII din Contract.

Sistarea furnizării:

Art.12 - Vânzătorul are dreptul, fără preaviz, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii:

 1. la încetarea valabilităţii prezentului Contract;

 2. în stare de necesitate, când se periclitează viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

 3. în cazul remedierii, modificării, înlocuirii de conducte şi instalaţii sau orice alte măsuri imediate de prevenire sau de înlăturare a avariilor constatate în instalaţii, precum şi în reţelele de transport/distribuţie a gazelor naturale;

 4. în cazul consumului fraudulos de gaze naturale.

Art.13 - Vânzătorul are dreptul, cu un preaviz de 2 (două) zile, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii:

 1. în cazul întreruperilor programate în sistemul de transport/distribuţie,

 2. în cazul în care Cumpărătorul nu permite accesul liber în scopul montării, verificării sau citirii instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale, când acestea se află pe proprietatea Cumpărătorului;

 3. în cazul în care Cumpărătorul nu face dovada efectuării verificării tehnice periodice conform normelor tehnice specifice aprobate de ANRE.

Reluarea furnizării:

Art.14 – (1) Reluarea furnizării se va face după efectuarea plăţii integrale de către Cumpărător a facturii, a dobânzilor penalizatoare datorate, a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării şi după constituirea de către Cumpărător a unei garanţii, după caz, conform cap.VIII din Contract.

(2) Cuantumul cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării sunt stabilite de către operatorul de sistem, Vânzătorul având obligaţia să informeze Cumpărătorii în legătură cu valoarea tarifelor practicate de către operatorul de sistem.

 

VII. Nulitatea

 

Art.15 - Nulitatea sau inaplicabilitatea oricăreia dintre prevederile prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra valabilităţii celorlalte prevederi ale Contractului care îşi vor păstra forţa obligatorie şi efectele. Părţile contractante se obligă să înlocuiască prevederea devenită nulă sau inaplicabilă printr-una nouă, care să fie cât se poate de apropiată de cea iniţială din punctul de vedere al efectului economic.

 

VIII. Obligaţii şi garanţii. Clauza de confidenţialitate

 

Art.16 - Obligaţii şi garanţii

 1. Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze pe toată durata Contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest Contract, conformându-se tuturor cerinţelor legale;

 2. Părţile garantează una faţă de cealaltă că prezentul Contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie în termenii acestui Contract;

 3. Pe durata derulării prezentului Contract, Cumpărătorul garantează că pentru instalaţia/instalaţiile de utilizare a gazelor naturale sunt îndeplinite cerinţele legislaţiei în vigoare. În acest sens, Cumpărătorul îşi asumă responsabilitatea îndeplinirii obligaţiilor precizate în legislaţia în vigoare, respectiv "Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale".

 

 

Art.17 - Clauza de confidenţialitate :

Fiecare Parte este de acord să nu divulge vreo Informaţie Confidenţială nici unei terţe părţi în afară de reprezentanţii săi autorizaţi şi de consultanţii săi juridici şi financiari, precum şi de acţionari, investitori, împrumutători şi cumpărători efectivi şi posibili. Prin „Informaţii Confidenţiale” se înţelege (i) termenii şi condiţiile cuprinse în prezentul şi (ii) orice informaţii divulgate de una dintre Părţi celeilalte în baza acestui Contract şi care sunt, înainte de sau la momentul divulgării, identificate în scris ca fiind confidenţiale sau private. O Parte care primeşte Informaţii Confidenţiale („Primitorul”) trebuie să le păstreze confidenţiale, având aceeaşi grijă ca şi în cazul propriilor sale informaţii de importanţă similară, dar în nici un caz o grijă mai puţin rezonabilă, şi le poate folosi numai în scopul în care au fost furnizate în virtutea prezentului Contract şi pe baza termenilor prezentului Contract. Informaţii confidenţiale pot fi divulgate numai către angajaţi, reprezentanţi, consultanţi sau executanţi obligaţi faţă de Primitor pe baza aceloraşi restricţii de confidenţialitate şi numai în scopul în care au fost furnizate în cadrul prezentului Contract şi pe baza termenilor prezentului Contract. Aceste obligaţii nu se aplică informaţiilor care (i) sunt obţinute în mod legitim de către Primitor fără a încălca nici o obligaţie de păstrare a confidenţialităţii, (ii) sunt sau devin cunoscute publicului fără vreo acţiune sau omisiune a Primitorului, (iii) sunt realizate de Primitor in mod independent, fără a folosi Informaţii Confidenţiale ale celeilalte Părţi sau (iv) sunt divulgate ca răspuns la un ordin judecătoresc sau guvernamental valabil, dacă Primitorul a trimis celeilalte Părţi o înştiinţare prealabilă scrisă.

Cuantumul daunele interese va fi stabilit de catre instanta judecatoaresca.

Încetarea prezentului Contract, din orice motiv, nu va afecta prezenta obligaţie de confidenţialitate care îşi va produce efectele timp de 1 an de la data încetării.

 

 

IX. Forţa majoră

 

Art.18 - Exonerare de răspundere:

 1. În cazul în care o parte este împiedicată de un caz de forţă majoră să îşi îndeplinească orice obligaţie din prezentul Contract, partea respectivă este exonerată de aceste obligaţii pe parcursul perioadei de existenţă a cazului de forţă majoră şi în măsura în care obligaţiile sunt afectate de forţa majoră respectivă şi este exonerată de răspundere pentru neîndeplinîrea obligaţiilor respective în cursul acelei perioade, cu condiţia ca partea afectată de cazul de forţă majoră să transmită celeilalte părţi o notificare scrisă cu privire la cazul de forţă majoră, care să includă detalii rezonabile cu privire la natura şi durata sa, în termen de 7 (șapte) zile de la data producerii evenimentului, şi să ia toate măsurile necesare pentru a diminua consecinţele cazului de forţă majoră în măsura în care este posibil şi cât de curând posibil.

În cazul în care nu s-a efectuat notificarea prevăzută la paragraful anterior, partea afectată este decăzută din dreptul de a invoca forţa majoră.

 1. Cu toate acestea, Cumpărătorul nu va fi exonerat, total sau parţial, de obligaţiile sale de plată în baza prezentului Contract în caz de forţă majoră, în măsura în care respectivul caz de forţă majoră nu conduce la imposibilitatea totală sau parţială a Vânzătorului de a vinde Cumpărătorului gaze naturale.

 2. De asemenea, atunci când oferă detalii despre evenimentul de forţă majoră, partea care invocă forţa majoră notifică cealaltă parte cu privire la perioada de timp estimată a fi necesară pentru remedierea consecinţelor situaţiei de forţă majoră.

Art.19 - Definiţie

 1. Termenul de forţă majoră înseamnă un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu se află sub controlul părţii afectate, prevăzut în mod limitativ după cum urmează: starea de război, revoluţiile, calamităţile naturale, incendiile, inundaţiile, dispoziţiile ANRE sau ale Direcţiei Operator Piaţă Gaze Naturale din cadrul SNTGN Transgaz, încetarea sau suspendarea Licenţei de furnizare sau a altor licenţe/autorizaţii/avize necesare pentru executarea prezentului Contract, indisponibilitatea totală sau parţială a gazelor naturale cauzată de un eveniment de forţă majoră care afectează un furnizor/producător de la care achiziţionează gaze naturale furnizorul, care ar împiedica executarea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale ale uneia dintre părţi.

 2. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, părţile nu vor fi exonerate de executarea obligaţiilor lor din prezentul Contract în cazul apariţiei unui caz fortuit şi/sau a altor evenimente asimilate forţei majore sau cazului fortuit.

Art.20 - Sfârşitul forţei majore

De îndată ce evenimentul de forţă majoră este remediat sau nu mai produce efecte, Cumpărătorul este din nou obligat să preia, iar Vânzătorul este din nou obligat să pună la dispoziţie gaze naturale în conformitate cu prezentul Contract.

 

X. Utilizarea gazelor naturale. Cesiunea

 

Art.21 - Cumpărătorul va utiliza gazele naturale contractate şi livrate de către Vânzător la locul de consum pentru consumul propriu. Clientul final (Cumpărătorul) nu are dreptul să revândă gazele naturale contractate.

Art.22 - Vânzătorul are dreptul de a cesiona prezentul Contract către banca sa finanțatoare, consimţământul Cumpărătorului în acest sens fiind dat în mod expres prin semnarea prezentului Contract.

Cesiunea va produce efecte depline de la momentul primirii de către Cumpărător a notificării trimise de Vânzător în acest sens.

 

XI. Soluţionarea litigiilor. Jurisdicţia competentă

 

Art.23 – (1) Părţile convin că toate neînţelegerile privind valabilitatea prezentului Contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

(3) Acest Contract şi toate obligaţiile părţilor care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate şi sub toate aspectele legislaţie române în vigoare.

 

XII. Drepturile şi obligaţiile părţilor

 

Art.24 – (1) În cazul schimbării formei juridice sau reorganizării legale, părţile se obligă să notifice, în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la intervenirea acestei situaţii, preluarea obligaţiilor contractuale reciproce.

(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze pe toată durata contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest contract, conformându-se tuturor cerinţelor legale.

(3) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie în termenii acestui contract.

(4) În situaţia în care Părţile contractante nu-şi îndeplinesc din culpă obligaţiile de livrare/preluare care le revin conform Programelor convenite prin Contract sau le îndeplinesc necorespunzător, Părţile contractante sunt îndreptăţite să solicite și să primească daune interese.

(5) Părţile sunt obligate să notifice în scris orice situaţie care ar putea cauza o întrerupere temporară sau o limitare a consumului.

 

Art.25 - Vânzătorul are, în principal, următoarele obligaţii:

 1. să asigure furnizarea gazelor naturale în condiţiile prezentului Contract;

 2. să iniţieze modificarea şi completarea contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale sau a anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi, inclusiv prin acte adiţionale, atunci când consideră necesară detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;

 3. să verifice si răspundă în termenele legale tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale Cumpărătorului, conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale;

 4. să respecte legislaţia în vigoare şi reglementările ANRE privind furnizarea gazelor naturale clienţilor eligibili;

 5. să notifice clientul final cu privire la orice intenție de modificare a condițiilor/clauzelor contractuale și să informeze în momentul notificării cu privire la dreptul clientului final de a denunța contractul;

 6. să reia furnizarea gazelor naturale în maxim 24 de ore de la încetarea motivului unei întreruperi;

 7. să asigure furnizarea gazelor naturale, în condiţiile şi cu respectarea presiunii prevăzute în contract, precum şi a condiţiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 8. să furnizeze la cererea consumatorului, pe baza datelor puse la dispoziţie de operatorul de sistem, informaţii privind istoricul de consum lunar, avut în vedere la emiterea facturii, pe o perioadă de până la 24 luni anterioare solicitării;

 9. să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea consumatorului;

 10. să anunţe consumatorul, în baza informaţiilor primite de la operatorul de sistem, asupra efectuării reviziilor şi a reparaţiilor instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;

 11. să preia, să înregistreze şi să soluţioneze în conformitate cu legislaţia în vigoare orice reclamaţie legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor aparţinând operatorului de sistem sau consumatorului;

 12. să notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare.

 

Art.26 - Vânzătorul are, în principal, următoarele drepturi:

 1. să factureze şi să încaseze contravaloarea gazelor naturale consumate de Cumpărător la preţurile şi termenele stabilite în acest Contract şi să aplice dobânzi penalizatoare Cumpărătorului în situaţia nerespectării termenelor de plată;

 2. să solicite Cumpărătorului constituirea de garanţii financiare, în situaţia în care Cumpărătorul nu efectuează plăţile la termenele limită stabilite, conform cap. VIII din Contract;

 3. să limiteze şi/sau întrerupă furnizarea gazelor naturale în condiţiile cap. VI din Condiţii generale pentru vânzarea-cumpărarea gazelor naturale;

 4. orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali sau de alte acte normative aplicabile;

 5. să limiteze furnizarea gazelor naturale, în condițiile art.10 și 11 din prezentele Condiții generale:

 6. să întrerupă furnizarea gazelor, în următoarele cazuri:

- încetarea Contractului;

- neîndeplinirea obligației de plată prevăzută la art.13 din Contract, dacă nu este posibilă limitarea.

- în caz de avarie la instalațiile Cumpărătorului, sau în rețelele de distribuție sau transport, pentru remedierea, modificarea, înlocuirea conductelor și instalaților în scopul prevenirii si/sau înlăturării unui pericol, precum și în situațiile închiderilor programate ale operatorilor licențiati și revizii ale SRM-urilor, conform normelor tehnice în vigoare aplicabile acestor operatori;

- în caz de criză și/sau deficit de presiune sau debit în Sistemul Național de Transport, la dispoziția scrisă sau telefonică a Dispeceratului de Echilibrare București;

- stare de necesitate, când se periclitează viața, sănătatea oamenilor sau bunurilor;

- în caz de forță majoră;

- la solicitatea operatorului de distribuție/transport, în următoarele condiții:

• modificarea instalației de utilizare fără respectarea prevederilor legale în vigoare;

• la intervenția în instalatiiile de reglare-măsurare;

• în cazul în care Cumpărătorul, pentru aparatele de utilizare prevăzute în reglementarile ISCIR, nu deține autorizarea pentru funcționare tehnică ISCIR sau nu efectuează verificarea tehnică periodică a aparatului de utilizare prin intermediul unităților autorizate ISCIR;

• nerespectarea de către Cumpărător a limitelor zonelor de protecție și de siguranță a instalațiilor operatorului de distribuție aflate pe proprietatea Cumpărătorului, conform legislației în vigoare;

• nepermiterea accesului persoanelor împuternicite ale operatorului de sistem în scopul de a schimba, de a verifica, de a citi aparatele de măsurare sau de a verifica şi de a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile operatorului de sistem, pe baza unei înştiinţări scrise transmise Cumpărătorului, când acestea se află pe proprietatea Cumpărătorului;

• neexecutarea verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare, în conformitate cu reglementările în vigoare;

- în alte situații prevăzute de legislația în vigoare.

g. să rezilieze Contractul și să solicite daune-interese în caz de consum fraudulos din partea Cumpărătorului, după constatarea situației de culpă de către operatorul sistemului sau operatorul aparatului de măsură.

 

 

 

Art.27 - Cumpărătorul are, în principal, următoarele obligaţii:

 1. să achite integral şi la termen facturile emise de Vânzător şi eventualele dobânzi penalizatoare calculate conform art 15 din Contract;

 2. să constituie în favoarea Vânzătorului de gaze naturale o garanţie financiară pentru un consum maxim echivalent pentru un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

 3. să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;

 4. să comunice în scris Vânzătorului orice modificare a elementelor de natură juridică sau administrativă avute în vedere la data semnării contractului;

 5. să încheie un contract cu un operator economic autorizat de ANRE pentru a efectua verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE;

 6. să asigure accesul operatorului de distribuţie la citirea echipamentului de măsurare, atunci când acesta este situat pe proprietatea Cumpărătorului;

 7. să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor de utilizare proprii, în conformitate cu normele tehnice în vigoare;

 8. orice alte obligaţii prevăzute de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali sau de alte acte normative aplicabile;

 9. să nu revândă gazele naturale cumpărate;

 10. să permită reprezentantului Distribuitorului, la solicitarea acestuia, să monteze, să verifice sau să citească aparatele de măsurare sau să verifice şi remedieze defecţiunile intervenite la aparatele/instalaţiile de măsurare, aflate pe proprietatea Cumpărătorului;

 11. să nu intervină în instalaţiile de reglare-măsurare ale operatorului de distribuție;

 12. să asigure acces liber împuternicitului operatorului de sistem la instalaţia de utilizare;

 13. să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice şi cele ale operatorului de sistem, precum şi toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem aflate în incinta Cumpărătorului;

 14. să efectueze modificările sau extinderile instalaţiilor de utilizare pe baza aprobărilor legale şi numai cu operatori economici autorizaţi de autoritatea de reglementare;

 15. să suporte cheltuielile aferente operaţiei de înlocuire temporară şi expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea sa cu privire la funcţionarea contorului de măsurare se dovedeşte neîntemeiată;

 16. să sesizeze imediat Vânzătorul în legatură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea contorului de măsurare şi să asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;

 17. să efectueze verificările şi reviziile tehnice periodice ale instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu reglementările în vigoare, şi să pună la dispoziţia împuternicitului operatorului de sistem fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică periodică, în termen de valabilitate, precum şi actele justificative din care să rezulte asigurarea exploatării şi întreţinerii corecte a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;

 18. să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare, să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;

 19. să accepte măsurile luate de operatorul de sistem, în cazurile limitativ prevăzute de legislația în vigoare;

 20. în cazul încetării contractului din iniţiativa Cumpărătorului, Cumpărătorul se obligă să cesioneze capacitatea orară maximă rezervată în SNT, de la Vânzător către noul Vânzător, în caz contrar, să achite contravaloarea acesteia pentru perioada rămasă până la data terminării contractului de transport al Vânzătorului;

 21. În situația intrării în procedura de insolvență/faliment, Cumpărătorul este obligat ca în termen de 7 (șapte) zile de la data pronunțării încheierii instanței de judecată, să notifice Vânzătorul.

 

Art.28 - Cumpărătorul are, în principal, următoarele drepturi:

 1. să fie alimentat cu gaze naturale în baza prezentului Contract în conformitate cu reglementările ANRE;

 2. să solicite Vânzătorului modificarea şi completarea contractului încheiat cu acesta, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 3. să beneficieze de soluţionarea reclamaţiilor conform procedurii afişate pe pagina de internet a Vânzătorului ( www.salgaz.ro );

 4. orice alte drepturi prevăzute explicit în favoarea Cumpărătorului de legislaţia în vigoare şi reglementările ANRE privind furnizarea gazelor naturale consumatorilor eligibili;

 5. să solicite Vânzătorului modificarea Contractului, la momentul interventiei unor elemente care pot afecta executarea contractului;

 6. să aibă acces la aparatele de măsurare/decontare aflate în incinta proprietății operatorului de distribuție sau transport, în prezența unui reprezentant ai acestora;

 7. să pretindă Vânzătorului plata daunelor directe în cazul limitărilor și/sau întreruperilor în furnizarea gazelor naturale, cauzate din culpa acestuia și dovedite, cu excepția cazurilor prevăzute la Drepturile Vânzătorului, pct. 4 și pct. 5;

 8. să solicite Vânzătorului întreruperea alimentării cu gaze naturale;

 9. să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

XIII. Clauze finale

 

Art.29 - Încadrarea Cumpărătorilor în categorii de consum se face de către Vânzător cu acordul operatorului de distribuţie/ operatorului de transport şi de sistem pentru fiecare loc de consum al Cumpărătorului conform legislaţiei în vigoare. Vânzătorul modifică încadrarea Cumpărătorului, conform legislaţiei în vigoare şi regularizează tarifele reglementate conform noii încadrări, fără a fi necesară modificarea prezentului Contract sau vreo notificare din partea Vânzătorului. Începând cu data modificării încadrării, Vânzătorul va factura tarifele reglementate în conformitate cu categoria de consum în care a fost reîncadrat Cumpărătorul.

Art.30 - Prezentul Contract cuprinde Condiţiile generale pentru vânzarea-cumpărarea gazelor naturale, iar împreună cu Anexele care fac parte integrantă din acesta reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art.31 - Părţile declară că dispun de toată experienţa şi cunoştinţele necesare încheierii prezentului Contract, că toate prevederile prezentului Contract (inclusiv Anexele) au fost negociate de către părţi, că prezentul Contract este încheiat în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la efectele acestuia, cunoscând şi înţelegând pe deplin toate aspectele legale, tehnice şi comerciale legate de încheierea, executarea şi încetarea prezentului Contract.

Art.32 - Clauzele generale şi Anexele cuprinse în prezentul Contract se pot modifica şi completa numai prin acte adiţionale, cu acordul părţilor. Nu este necesară întocmirea unui act adiţional în situaţiile, termenii şi condiţiile prevăzute la cap. IV din Contract;

Art.33 - Dacă modificarea Contractului se produce ca efect al modificării cadrului legislativ în domeniul gazelor naturale, prezentul Contract se consideră modificat de drept, fără a fi necesară vreo notificare din partea vreuneia dintre părţi. Prevederile cap. X din Contract se vor aplica conform termenilor şi condiţiilor.

Art.34 - Dispoziţiile prezentului Contract sunt completate de prevederile Codului Civil, Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali şi de celelalte prevederi legislative aplicabile în vigoare.

Art.35 - Faptul că una dintre părţi nu se prevalează, la un moment dat de vreuna dintre prevederile: prezentului Contract, nu poate fi interpretat ca fiind o renunţare la dreptul de a se prevala de aceasta ulterior, nu echivalează cu modificarea prezentului Contract şi nici nu dă naştere vreunui drept oarecare în favoarea celeilalte părţi sau a unui terţ.

 

Art.36 - Vânzătorul va avea dreptul de a solicita plata sumelor datorate în temeiul prezentului Contract într-un termen de prescripţie de 3 (trei) ani de la data scadenţei acestora. În plus, faţă de cazurile prevăzute de lege, orice somaţie/notificare de plată sau altă comunicare de orice natură (ex. poştă, fax, e-mail) privind plata/executarea Contractului, trimisă de Vânzător, Cumpărătorului, potrivit Contractului sau legii aplicabile va fi considerată o cauză de întrerupere a termenului de prescripție stipulat în acest articol.